وکیل آباد

فرم استخدام کارشناس فروشنام و نام خانوادگی

تاریخ تولد

شماره موبایل

آدرس منزل

آدرس ایمیل

وضعیت نظام وظیفه

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

وضعیت تاهل
مجردمتاهل

در حال حاضر دانشجو هستید؟

نحوه آشنایی با استارتاپ وکیل آباد

لطفا توضیحاتی در مورد تخصص‌های خودتان بیان بفرمایید.

سوابق کاری.